Atlas van Nederland

Milieu

Geluidzones spoorwegen, 1987

 

De kaart toont de zes breedtecategorieŽn der geluidzones langs de spoorwegen waarbinnen regels gelden bij geluidbelasting groter dan 60 dB(A) voor woningen, groter dan 55 dB(A) voor woonwagenstandplaatsen, scholen, algemene en categorale ziekenhuizen, en groter dan 60 dB(A) voor geluidgevoelige terreinen als natuurgebieden. De breedte van de zone (in eenheden van 100 meter) is afhankelijk van de geluidproductie van de desbetreffende spoorweg, gemeten op 5 meter hoogte bij ongehinderde geluiduitbreiding: bij tunnels geldt een zone van 25 meter. Doel van de zonering is het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties. Indien binnen een zone een geluidgevoelige bestemming ligt of wordt gepland, moet een akoestisch onderzoek plaatshebben en moeten navenant maatregelen worden genomen.

 

 

zonebreedte

 

bron: Atlas van Nederland, deel 17: Milieu, 1989

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland