Inhoud
Milieu
Zuurgraad van de lucht
Oppervlaktewaterverontreiniging
Aanvoer en afvoer van zware metalen
Olieverontreiniging langs de Nederlandse kust
Huishoudelijk afval en verwerking
Stortplaatsen en locaties voor afvalverwerking
Mestoverschotten op basis van milieunorm
Nitraatbelasting van het grondwater op 24 meter diepte
Bedrijfsafval
Chemisch afval en bodemverontreinigingsgevallen
Geluidzones spoorwegen
Voor hergebruik afgevoerde stoffen
Stiltegebieden