Inhoud
Landschap
Landschappen
Landelijke nederzettingsvormen
Klimaatgebieden naar ecologische criteria
Verandering voedselrijkdom door menselijke beÔnvloeding
Chloridegehalte oppervlaktewater
PotentiŽle kwel- en infiltratiegebieden
Fysisch-geografische landschappen
Grondsoorten en gradiŽnten
Plantengeografische districten
De potentieel natuurlijke vegetatie van Nederland en aangrenzend gebied
Hydrobiologische districten
Hoogveen, stuifzand en kwelders
Droge en vochtige heide
Naaldbos
Loofbos
Epifytische korstmossen
Vogeltrek naar en vanuit Nederland
Het Nederlandse landschap in beeld