Atlas van Nederland

Landschap

Verandering voedselrijkdom door menselijke be´nvloeding (situatie rond 1975)

 

Veranderingen van de voedselrijkdom onder menselijke invloed (situatie rond 1975). Hoogveen is afgegraven, laagveen ontwaterd en bezand. Zandgronden in het pleistocene deel van het land zijn opgehoogd met mest en plaggen tot zogenoemde engen of essen. Podzolgronden zijn veranderd in vaaggronden (stuifzanden) na overbeweiding of afplaggen van heide. Sinds de invoering van kunstmest zijn de oorspronkelijke verschillen in voedselrijkdom van de bodem die in het verleden door de mens juist versterkt werden, op veel plaatsen verkleind.

 

 

verandering voedselrijkdom ten opzichte van natuurlijke situatie

 

bron: Atlas van Nederland, deel 16: Landschap, 1987

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland