Atlas van Nederland

Voorzieningen

Verzorgingskernen, 1986

 

De kaart van de verzorgingsgebieden is door de Rijksplanologische Dienst gemaakt ten behoeve van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. Voor alle kernen met meer dan 10.000 inwoners is de verzorgingssituatie aangegeven, gescheiden naar locale en regionale verzorging. Voor het beoordelen van het niveau van de locale verzorging van een plaats is nagegaan in hoeverre een selectie van veel voorkomende voorzieningen sterker of zwakker vertegenwoordigd is in vergelijking met plaatsen van dezelfde grootteklasse. Voor de regionale verzorging is juist gekeken naar de in de eigen inwonerklasse zelden voorkomende voorzieningen, en is beoordeeld in hoeverre de werkelijke situatie overeenkomt met hetgeen men voor een centrum van die omvang zou mogen verwachten. Daarbij is tevens met de omvang van het verzorgingsgebied rekening gehouden. Op die wijze kan zowel voor de locale als voor de regionale verzorging worden aangegeven in hoeverre een bepaald centrum in positieve of negatieve zin afwijkt van het gemiddelde centrum in dezelfde grootteklasse. De mate van deze oververzorging of onderverzorging is met kleurgradaties tot uitdrukking gebracht.

 

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 6: Voorzieningen, 1988

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland; 1988, Rijksplanologische Dienst