Atlas van Nederland

Wonen

Woningproductie naar financieringswijze, 1976 - 1980

 

De drie onderscheiden financieringswijzen vertonen duidelijk verschillende regionale patronen. De woningwetbouw speelt vooral in de grote en in mindere mate in de middelgrote steden een belangrijke rol. De premiebouw is relatief omvangrijk in de suburbane delen van West-Nederland en in enkele steden in het Zuiden en Oosten, terwijl de nieuwbouw in de niet-stedelijke gebieden in Zuid- en Oost-Nederland juist voor een groot deel uit ongesubsidieerde woningen bestaat. Grond- en bouwkosten, bevolkingssamenstelling en overheidsbeleid zijn belangrijke elementen in de verklaring van deze verschillen. 

 

 

a. percentage woningwetwoningen

 

 

 

b. percentage premiewoningen

 

 

 

c. percentage ongesubsidieerde woningen

 

 

bron: Atlas van Nederland, deel 5: Wonen, 1984

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland