Atlas van Nederland

 

 

Deel 4

Dorpen

 

Bevolking, steden en dorpen

 

Na de oorlog kende ons land een geboortenexplosie en nog lange tijd bleef de bevolking, naar Westeuropese maatstaven, opmerkelijk snel groeien. Nu is het getij gekeerd: de bevolking van Nederland vergrijst.

Voorheen bestonden er grote regionale verschillen in huwelijksvruchtbaarheid, die samenhingen met het leven in stad of dorp en met de mentaliteit van de bewoners. Deze scheidslijnen zijn vervaagd; de regionale verscheidenheid van de Nederlandse bevolking wordt nu veel meer bepaald door omvang en invloed van de migratie. Stedelingen gingen buiten wonen; dorpelingen trokken niet meer naar de stad, maar bleven in een vertrouwde omgeving. Vreemdelingen van verschillende herkomst bevolken de oude buurten in de steden. Het  beeld van de woonvormen van stad en land is grondig gewijzigd.

 

De groei van de bevolking in de peri-urbane landelijke gebieden staat in scherp contrast tot het stagnerende bevolkingsaantal in de verder van de stad verwijderde kleine dorpen in perifere landelijke gebieden. De opheffing van de basisschool, het verdwijnen van winkels en het gemis aan (frequent) openbaar vervoer zijn daar kenmerkende leefbaarheidsvraagstukken. Dorpen behandelt de problemen van de beide typen landelijke gebieden, waarbij infrastructuur, recreatie, tuinbouw, enzovoort belicht worden.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland