Atlas van Nederland

 

 

Deel 3

Steden

 

Bevolking, steden en dorpen

 

Na de oorlog kende ons land een geboortenexplosie en nog lange tijd bleef de bevolking, naar Westeuropese maatstaven, opmerkelijk snel groeien. Nu is het getij gekeerd: de bevolking van Nederland vergrijst.

Voorheen bestonden er grote regionale verschillen in huwelijksvruchtbaarheid, die samenhingen met het leven in stad of dorp en met de mentaliteit van de bewoners. Deze scheidslijnen zijn vervaagd; de regionale verscheidenheid van de Nederlandse bevolking wordt nu veel meer bepaald door omvang en invloed van de migratie. Stedelingen gingen buiten wonen; dorpelingen trokken niet meer naar de stad, maar bleven in een vertrouwde omgeving. Vreemdelingen van verschillende herkomst bevolken de oude buurten in de steden. Het  beeld van de woonvormen van stad en land is grondig gewijzigd.

 

Het stadscentrum heeft in de laatste decennia een opmerkelijke gedaanteverwisseling ondergaan. Hoge kantoorgebouwen en grote warenhuizen beheersen het moderne stadsbeeld. Vele stadsbewoners zijn verhuisd naar voorsteden. Het stadsgewest is de nieuwe vorm waarin de stad en het omringende stedelijk gebied zich manifesteert. Steden biedt een overzicht van al deze ontwikkelingen. De overgang van de stad in nieuwe vormen naar het stedelijk gebied verloopt meestal geleidelijk. Stedelingen hebben zich ook gevestigd in dorpen, in de zogenaamde peri-urbane landelijke gebieden, waar zich een belangenstrijd om de schaarse ruimte afspeelt.

 

bron: Atlas van Nederland, Proefdeel, 1984 (Prof. Dr. M. de Smidt)  

copyright: 2001, Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland